Na zastupitelstvu Prahy 6 jsme vidět i slyšet

Výstavba bytových domů v ulici Na Dračkách

Svolání zastupitelstva v listopadovém termínu mělo zjevně za cíl primárně projednat výstavbu bytového domu v ulici Na Dračkách, tj. na velmi lukrativním pozemku (ostatní body byly takříkajíc „do počtu“). Vedení společnosti SNEO navrhlo, aby tento pozemek prodalo formou tzv. share deal, tj. vyčleněním pozemků a projektu do nově založené dceřiné společnosti.

Uvedená transakce nebyla ale od samého počátku příliš transparentní, což si zřejmě uvědomila i Rada MČ. Ta sice mohla o transakci rozhodnout, ale rozhodla se „posvětit si“ rozhodnutí celým zastupitelstvem. Tento záměr byl na základě důkladné argumentace zastupitele Štěpána Stupčuka a zastupitele René Pekárka o nedodržení jednacího řádu zastupitelstva a pozdě předloženým materiálem RMČ klubem ČSSD v ZMČ odmítnut. Stanovisko klubu ČSSD našlo také podporu při jednání i u ostatních opozičních klubů, tak posléze i koaličních (když zjistili, že nebudou mít zřejmě dostatek hlasů). Proto byl bod z jednání stažen a přesunut na ZMČ 12.12. 2017. Do té doby bude muset být zajištěn transparentnější rozhodovací proces o této transakci.

Osud pomníku maršála I.S. Koněva

Překvapivě obsáhlým bodem zastupitelstva se stal další osud pomníku maršála I.S. Koněva na náměstí Interbrigády. V centru diskuse byla potřeba či nepotřeba „vysvětlující“ tabulky o činech tohoto sovětského vojevůdce, konkrétně tedy nejen pozitivní podíl na osvobození Československa a Prahy Rudou armádou, ale též jeho dalších aktivitách, které v letech studené války přispívaly k zajištění sovětské hegemonie v sovětském bloku (Maďarsko 1956, Berlín 1961, Československo 1968). Většina zastupitelstva se přiklonila k „vysvětlujícím tabulkám“. Zastupitel Miloš Balabán ve svém vystoupení ale upozornil na to, že historická fakta si dnes každý může ověřit prakticky on-line a že místo tabulek by možná bylo na místě za finanční prostředky na jejich výrobu podpořit objektivní výuku historie na základních školách v Praze 6 v širších souvislostech, což by mohl být i nástroj jak předcházet proliferaci extremistických názorů a pohledů na svět. Upozornil také na to, že v celé Praze máme řadu pomníků, které by si také vyžádaly „vysvětlující komentář“ a nikdo to nevyžaduje.

Objekt Šmolíkova, charitativní bazar pořádaný MČ Prahy 6

Zastupitelka Lucie Válová vystoupila ve věci přestavby objektu Šmolíkova. Připomenula příslib starosty (v návaznosti na interpelaci během minulého zasedání ZMČ) vytvořit prostor pro realizaci rodinného / komunitního centra, což je projekt, o který paní zastupitelka dlouhodobě usiluje. Dále vystoupila ve věci charitativního bazaru pořádaného MČ P6 šlo o – žádost o přehled návštěvnosti a výtěžnosti této akce a upozornění, že půlka dotace jde na honoráře účinkujících .

Interpelace

Lucie Válová interpelovala radní Hořánka a Lacinu ve věci kultury na Praze 6, resp. netransparentního zacházení s poukázkami na divadelní představení konané v divadlech Prahy 6.

Štěpán Stupčuk interpeloval neuspokojivou situaci okolo azylového domu V srdci klíč u Bubenečského hřbitova. Podle něj zde dochází k soustřeďování osob bez domova, které dělají nepořádek a obtěžují občany, což je velmi negativní i s ohledem na blízkost Základní školy.

René Pekárek upozornil při jednání zastupitelstva na nebezpečí vyplývající ze záměru rekonstrukce stávajícího centra sídliště společností CPI. Zdůraznil, že přestavba či náhrada objektu novým může začít až v okamžiku, kdy bude zajištěna náhrada jediné velkoprodejny potravin, která dnes slouží nejen občanům více než pětitisícového sídliště ale i nejbližšímu okolí. Městská část Praha 6 musí při posuzování každého projektu důsledně respektovat potřeby svých občanů! To vše samozřejmě i při vědomí, že dnešní obchodní dům Šárka není dobrou vizitkou 21. století.

Další připomínka se týkala podzimního úklidu zajišťovaném TSK, který probíhá v končícím létě, tedy ještě v době, kdy je ještě listí na stromech a jde tedy evidentně o mrhání prostředky a kapacitami.