Pekárek - článekVážený pane starosto, vážení kolegové,

nechci a nikdo zřejmě nemůže několik dní po otevření Blanky hodnotit její vliv. Ale je neoddiskutovatelné, že s nárůstem dopravy se budeme potýkat především na západním vyústění v Břevnově a v oblasti Vítězného náměstí.

Proto je třeba proto dokončit pražský silniční okruh, zejména jeho severozápadní část včetně mostu přes Vltavu, kde investorem musí být stát a jeho organizace Ředitelství silnic a dálnic.

S městským okruhem (tedy i Strahovským tunelem i Blankou) souvisí i nezbytné návazné stavby, v oblasti Prahy 6 Břevnovská radiála.

MČ Praha 6, respektive ZMČ přijalo, po předchozím souhlasném projednání v komisích strategického rozvoje a územního rozvoje, k tomu již 26.10.2007 jasné usnesení č. 200/07,cituji: „požadujeme urychlenou výstavbu Břevnovské radiály, v tunelové variantě. Požadujeme maximální zakrytí či podpovrchové řešení“. Jde o úsek od Malovanky po křižovatku s Bělohorskou třídou.

Žádné usnesení ZMČ, které by bud modifikovalo či rušilo usnesení z roku 2007 do dnešního dne nebylo přijato a ani navrženo.

Přesto paní místostarostka Kolínská veřejně jménem Prahy 6 vystoupila proti částečnému vedení spojnice Malovanky – tedy západního vyústění Blanky a Pražského silničního okruhu se slovy, že proti ní ostře vystupuje Praha 6. Podle HN

ze 17.9. 2015 prohlásila “Je to urbanistický zločin. Stavba ještě nemá územní rozhodnutí. Pokud by novinář zkreslil stanovisko paní místostarostky Kolínské, byl vznesen protest?

Je to již podruhé, kdy místostarostka vystupuje proti rozhodnutí ZMČ.Připomínám podpovrchové řešení železnice mezi žst.Dejvice a Veleslavín. Chci vědět, kdo zmocnil paní místostarostku k podobným vyhlášením. Pokud je neučinila, pak kdy požadovala tiskovou opravu. O tom, že její vystoupení bylo uveřejněno v HN byla samozřejmě informována přehledem tisku.

Bohužel, v prvních letech přípravy projektu bylo velmi nesnadné dosáhnout konsensu mezi městskými částmi Praha 6 a Praha 17 – Řepy. Obě městské části měly poněkud rozdílné názory, a to jak na vedení trasy (např. poloha a tvar křižovatek), tak i na technické provedení díla. Městská část Praha 6 nakonec prosadila v úseku Malovanka – Břevnovský klášter tunelové provedení radiály, což by mělo po zprovoznění na obtížně větratelnou břevnovskou kotlinu nepochybně pozitivní vliv. Je vhodné rovněž poznamenat, že některé občanské aktivity proti schválené trase radiály velmi vehementně protestovaly a rovněž tím přispěly ke zdržení přípravných prací (prosazovaly vedení radiály v naprosto nerealistické stopě).

V minulých letech došlo v rámci „finanční krize“ k pozastavení prací na dosud stavebně nezahájených dopravních stavbách, bez určení konkrétních realizačních termínů. Situaci ještě zhoršilo výrazné překročení realizačních nákladů u staveb v této době probíhajících (zejména SZ segment Městského okruhu).

Vzhledem k tomu, že před hl. městem stojí řada dalších finančně náročných stavebních záměrů (trasa D metra, Radlická a Vysočanská radiála, dokončení Městského okruhuapod.),záleží na vedení města, aby stanovilo priority, resp. pořadí, v jakém budou jednotlivé záměry postupně realizovány, v závislosti na finančních možnostech města.

Úkolem vedení městské části, zejména s ohledem na životní prostředí v okolí Patočkovy třídy,je však prosazování již dohodnuté (podpovrchové) varianty radiály, neboť nepochybně vznikne tlak na dosažení „úspor“, rezultující v sice levnější, ale méně šetrnou variantu stavby.

Ani v minulém období nebylo od tlaku na orgány města upuštěno. Připomínám i přednesené interpelace na zasedání ZHMP (03.2014) k RHMP (respektive příslušného radního) tak, aby byl jasně vyjádřen tlak naší MČ na realizaci radiály dle původní varianty stavby.

Ing. René Pekárek, CSc.