Pekárek - článekJednací řády a složení komisí RMČ – nesouhlas s omezením interpelací

Změny jednacího řádu zastupitelstva a výborů byly dlouho projednávány jednak ve výborech, politických grémiích a výsledkem je shoda napříč politickým spektrem, která se projevila i při schvalování na posledním jednání zastupitelstva – pozitivní je, že nebyla realizována původní snaha omezit počet možných interpelací občanů MČ a zastupitelů.  Pokud jde o personální složení výborů i komisí je nutné připomenout praxi minulých volebních období, že vždy byla umožněna účast zástupcům všech politických stran a podle mého jednoznačného názoru musí tato praxe pokračovat i do budoucna. Výběr zástupců politických stran by měl být plně v jejich gesci.  Komise jsou poradním orgánem Rady městské části, mají plnit i iniciační úlohu, mají politickou odpovědnost. Pokud pro své jednání potřebují komise další informace, mají možnost si v souladu se svými statuty přizvat na specifické problémy odborníky.

Ing. René Pekárek, CSc
zastupitel MČ Praha 6